СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните
Основно меню

Важно за седмокласниците и техните родители, относно подаване на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година

Уважаеми родители на седмокласници,

Резултатите от изпитите по БЕЛ, по математика и чужд език от Национално външно оценяване в края на VІІ клас ще бъдат обявени до 02 юли 2024 г. в информационната система на МОН на адрес: https://infopriem.mon.bg. Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.

Подаването на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година се осъществява в четири етапа.

  1. Първи етап

В периода от  08.07.2024 г.  до 10.07.2024 г. включително  ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2024/2025 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана и в раздел „Прием“ на сайта на РУО - Смолян.

Заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране за прием в VIII клас може да бъде подадено по следните начини:

  1. без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието ;
  2. в т. нар. училище-гнездо, определено от началника на РУО – Смолян - ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Смолян, ул. „Тунджа“ № 7 от 08:00 часа до 18:00 часа

Първи вариант – кандидатстване онлайн:

В информационната система на адрес: https://infopriem.mon.bg ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните. Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.  

Системата позволява да бъдат подавани заявления за прием в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в системата. Класирането се извършва за училищата във всяка област отделно.

Подалите самостоятелно заявления по интернет не подават документи в училището – гнездо.

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището - гнездо:

 При подаване на заявлението в училището – гнездо за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението.   

Преди подаване на заявлението в училището – гнездо е необходимо добре да бъдат обмислени паралелките-профили/специалности от професии, за които ще кандидатства ученика, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки по профил/ специалност от професия, към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания. 

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При кандидатстване за паралелки по специалности от професии е необходимо да се прикачи сканирано копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика -  само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка.

Учениците, които кандидатстват от други области представят служебна бележка, издадена от училището, в което ученикът се е обучавал.

 

  1. Втори етап

След излизане на резултатите от първи етап на класиране (в срок до 12.07.2024 г.), ако ученик е класиран по първото си желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава на 15, 16 и 17 юли 2024 г. в училището, в което ученикът е класиран на първи етап.

Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап.

Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желанията не се пренареждат.

 

  1. Трети етап

В третия етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“.

На 26 и 29 юли 2024 г. се подава заявление като на първия етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране.

 

  1. Четвърти етап

В четвърти етап на класиране, както и на трети, могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 05 и 06 август 2024 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва.

 

 

 Училище – гнездо за прием на документи за участие в първи етап  (08 - 10 юли 2024 г.), в трети етап ( 26 и 29 юли 2024 г.) и в четвърти етап (05 и 06 август 2024 г.) на класиране за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

Община

Училище-гнездо, населено място

Адрес

Ще приема документи:

Смолян

ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Смолян

ул. „Тунджа“ № 7

От 8.00 до 18.00 ч.

 

Сроковете по графика на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование са:

Вид дейност

Срок

Обявяване на резултатите от НВО.

До 02 юли 2024 г., вкл.

Записване на учениците, насочени от комисията по чл.  95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016  г.

до 04 юли 2024 г. вкл.

Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

08 – 10 юли  2024 г.

Обявяване на първи етап на класиране

до 12 юли 2024 г. вкл.

Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 – 17 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране

до 19 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране

22 – 24 юли 2024 г.

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране

25 юли 2024 г.

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране

26 и 29 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от третия етап на класиране

до 30 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране

31 юли и 01 август 2024  г.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране

до 02 август 2024 г.

вкл.

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

5 и 6 август 2024 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 7 август 2024 г. вкл.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

8 – 9 август 2024  г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12 август 2024 г. вкл.

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране

определя се от директора,

до 11 септември 2024 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

До 14 септември 2024 г., вкл.