СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

Образование за утрешния ден

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1 –  Списък на училищата

III. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

IV.Обща информация за проекта

V. Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VІI. Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

VIІI. Приложение 2 – Тематична програма и график за работата на групата

ІХ. Приложение 3 –  Анкетна карта за участие

X. Приложение 4 – Анкетна карта за мнението на учениците за участието им в проекта