СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

Мисия и визия

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Формиране на личности с висока култура и интелектуална подготовка с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новите учебни планове към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на СУ „Христо Ботев” – с. Баните като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на образователно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагогически специалисти да формира компетентности и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.