СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

Обществен съвет

                                                                   СЪСТАВ

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Представител на

1

Милена Бисерова Младенова

Председател

Родители

2

Евелина Трендафилова Касабова

Член

Родители

3

Здравко Цанков Патев

Член

Финансиращ орган - община

4

Магдалена Стефанова Карова

Член

Родители

5

Яна Миткова Асенова

Член

Родители

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

1

Даниела Каралчева

Рез.член

Родители

2

Бисер Илиев

Рез.член

Родители

3

Севдие Георгиева

Рез.член

Родители

4

Светла Симеонова

Рез.член

Родители