СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

Учебна 2023/2024 година

След проведените общински кръгове на олимпиади на учебната 2023/2024 година за областните кръгове се класираха следните ученици:

  • Математика, областен кръг

ученик

клас

1

Дениз Ферад Емин

ІV

 

Олимпиадата се провежда на 11.02.2024 година от 09:00 часа в ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян.

 

  • „Знам и мога“, областен кръг

ученик

клас

1

Дениз Ферад Емин

ІV

2

Сияна Момчилова Георгиева

ІV

 

Олимпиадата се провежда на 24.02.2024 година от 09:00 часа в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Смолян.

 

  • Биология и здравно образование, областен кръг

ученик

клас

1

Йоана Севдалинова Узунова

ІХ

2

Ивияна Василева Братанова

ІХ

3

Ния Андреева Кадишева

ІХ

 

Олимпиадата се провежда на 17.02.2024 година от 09:00 часа в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Смолян.

 

  • География и икономика, областен кръг

ученик

клас

1

Антон Илиев Иванов

V

2

Стефан Захариев Дуржев

V

3

Красимир Стефанов Топалов

VІІ

 

Олимпиадата се провежда на 17.02.2024 година от 14:00 часа в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Смолян.

 

  • История и цивилизации, областен кръг

ученик

клас

1

Красимир Стефанов Топалов

VІІ

 

Олимпиадата се провежда на 25.02.2024 година от 09:00 часа в СУ „Отец Паисий“ гр. Смолян.

 

 

Важно!

Съгласно т.11 от Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Рипублика България (утвърдени със Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със Заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. и изменена и допълнена със Заповед № РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката – консолидирана версия):

За участието си във всяка олимпиада ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, за трите кръга на всяка олимпиада декларация за информираност и съгласие (по утвърден образец съгласно Приложение 2 или съответно Приложение № 3) за публикуване на:

  • резултатите на ученика от олимпиадата и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  • снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Прикачени документи

Дeкларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада/състезание
Дeкларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание
Правила за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България
Заповед № РД 09-2784 / 29.10.2019 г. (изменена и допълнена със Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със Заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-3084/
Заповед № РД09-3142/ 13.10.2023 г. за изменение на Заповед с № РД09-2049/ 28.08.2023 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023 – 2024 годи
Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година