СУ "Христо Ботев"
Средно училище в село Баните

Административни услуги

Прикачени документи

Заявление за валидиране на компетентности.
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности.
Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование.
Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование.
Издаване на дубликати.
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класове от I до VI в училище на чужда държава. (ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ НА МОН!)
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ 2. (ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ НА МОН!)
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ НА МОН!)
Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация